Søknad om midler

Vi anbefaler at du leser formålsparagrafen til stiftelsen nøye før du skriver en søknad til oss. Sjekk at ditt tiltak er i tråd med vårt formål. Er du i tvil kan du kontakte oss på mail post@bmns.no før du søker. En komplett søknad bør inneholde følgende:

 

En beskrivelse av søkeren

 • Navn, adresse, telefon, mailadresse, org.nr for juridiske personer
 • Kontonummer for en eventuell utbetaling og hvem som er kontoeier

 

En beskrivelse av hva det søkes midler til

 • Beskriv hensikten med prosjektet/ arrangementet/ tiltaket, hva som ønskes oppnådd
 • Oppstart, tidsplan, planlagt avslutning
 • Hvem skal gjøre hva, organisering av fremdriften i tiltaket

 

Kostnadsoverslag

 • Beskriv budsjetterte forventede kostnader.
 • Legg ved dokumentasjon på evt. mottatte tilbud

 

Hvordan tenkes tiltaket finansiert

 • Beskriv hvordan prosjektet/ arrangementet er tenkt finansiert, inklusive eventuelt egenkapital, andre finansieringskilder samt egeninnsats
 • Hvor mye søkes om fra Stiftelsen?
 • På hvilke(t) tidspunkt ønskes midlene gjort tilgjengelig
 • Alternative finansieringskilder om Stiftelsen avslår eller avkorter omsøkt beløp
 • Finansiering av budsjettoverskridelser

 

Vurder hvilke punkter som er relevante for ditt prosjekt. Gjerne utdyp søknaden på områder som ikke er nevnt over, om dette synes relevant. Ved større eller kompliserte prosjekter, vil det kunne være behov for samtaler mellom søker og (personer fra) styret i stiftelsen.

 

For mindre beløp vil en eventuell tildeling kunne bli utbetalt fortløpende. For større tildelinger vil styret ta stilling til disse ved hovedtildelingen 1.april og 1.oktober hvert år.

 

For organisasjoner (med org.nr) kan bevilget beløp bli utbetalt før prosjektet er gjennomført/ avsluttet. For privatpersoner blir bevilget beløp utbetalt iht betalte regninger/ bilag.

Send oss din søknad

Merk: Her kan du legge inn én fil som inneholder søknad og eventuelle vedlegg. Hvis du har behov for å sende inn flere filer, kan du laste dem opp som en komprimert mappe / ZIP-fil.