Vedtekter for Bakklandet og Møllenberg Nærmiljøstiftelse

§1. Navn

Stiftelsens navn er Bakklandet og Møllenberg Nærmiljøstiftelse (heretter «Stiftelsen»), og den er en alminnelig stiftelse.

 

§2. Formål

Stiftelsen skal bidra til økt trivsel i Stiftelsens geografiske virkeområde gjennom å disponere kapitalen som ble fristilt etter salget av Bakke Bydelshus. Som aktuelle for tildeling anses aktiviteter som utsmykking, kultur, kulturminner, historie, idrett, lek, friluftsliv, natur, miljø og andre ideelle og allmennyttige aktiviteter og formål, som tilsammen skal gjøre bydelen til et bedre sted å bo og ferdes i.
Stiftelsens midler skal ikke benyttes til formål det er naturlig at andre bør finansiere, som f.eks. det offentlige, og heller ikke finansiere ordinær kommersiell virksomhet eller virksomhet som kan medføre at Stiftelsen anses som en næringsdrivende stiftelse.

 

§3. Geografisk virkeområde
Stiftelsens primære geografiske virkeområde skal være bydelene Bakklandet og Møllenberg med nære omegn.

 

§4. Målgruppe
Målgruppen er beboere og organisasjoner innenfor det geografiske virkeområdet (se §3), men det åpnes også for at andre som i tråd med formålsparagrafen vil skape et bedre bomiljø/trivsel innenfor det geografiske virkeområdet, kan søke om tildeling av midler fra Stiftelsen.

 

§5. Styret
Styret skal bestå av fem medlemmer. Vedtak fattes ved simpelt flertall, med mindre annet er fastsatt i vedtektene eller ved lov. Styret er beslutningsdyktig når tre eller flere styremedlemmer er til stede.
Styret supplerer og organiserer seg selv, men det skal til enhver tid være minst en beboer fra Møllenberg og minst en fra Bakklandet i styret. Styremedlemmenes tjenestetid er 4 år. Utskifting av styremedlemmer kan kreves når fire styremedlemmer ønsker dette eller når et styremedlem selv ønsker å fratre.

 

§6. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr 6 600 000,-. Kapitalen kan økes gjennom tilførsel av eksterne midler eller reduseres gjennom ordinære tildelinger i tråd med formålsparagrafen.

 

§7. Forvaltning
Stiftelsens grunnkapital skal forvaltes i tråd med finansreglement slik dette til enhver tid er fastsatt av styret.

 

§8. Utdelinger
Styret vedtar etter søknad utdelinger i tråd med Stiftelsens formål. Utdelingene kan omfatte både grunnkapitalen og grunnkapitalens avkastning.
Som en retningslinje skal de gjennomsnittlige utdelingene over tid være av en slik størrelse at Stiftelsen levetid vil bli mellom 10 og 15 år, basert på opprinnelig tilført kapital, dog slik at dette skal justeres ved en eventuell tilførsel av ny kapital.
Ytterligere bestemmelser kan fastsettes i finansreglementet.

 

§9. Styrende organer
Stiftelsen er underlagt Stiftelsestilsynet og skal ha en ekstern, uavhengig revisor.

 

§10. Rapportering
Styret skal bekjentgjøre sin aktivitet til bydelens beboere gjennom en årsmelding som skal gjøres tilgjengelig på Stiftelsens hjemmesider.

 

§11. Søknadsprosedyre
Søknadsprosedyren og søknadsskjemaet skal bekjentgjøres og gjøres tilgjengelig på Stiftelsens hjemmesider.

 

§12. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må vedtas av et fulltallig styre med 3/4 flertall og godkjennes av Stiftelsestilsynet.

 

§13. Oppløsning
Stiftelsen oppløses når grunnkapitalen er kr null.

 

§14. Stiftelsesloven
For øvrig gjelder stiftelseslovens bestemmelser.

 

Fastsatt ved stiftelse 15.12.2015