Styret i Bakklandet og Møllenberg Nærmiljøstiftelse

Styret skal bestå av fem medlemmer. Vedtak fattes ved simpelt flertall, med mindre annet er fastsatt i vedtektene eller ved lov. Styret er beslutningsdyktig når tre eller flere styremedlemmer er til stede.


Styret supplerer og organiserer seg selv, men det skal til enhver tid være minst en beboer fra Møllenberg og minst en fra Bakklandet i styret. Styremedlemmenes tjenestetid er 4 år. Utskifting av styremedlemmer kan kreves når fire styremedlemmer ønsker dette eller når et styremedlem selv ønsker å fratre.

 

Styret skal bekjentgjøre sin aktivitet til bydelens beboere gjennom en årsmelding som skal gjøres tilgjengelig på Stiftelsens hjemmesider.

 

Styrets medlemmer er:

Leder: Sverre H. Utseth

Øvrige styremedlemmer: Erlend L. Solberg, Marny Bordal Skogtrø, Anne-Tove Huse, Heidi Magnussen

Styrets medlemmer